23.07.2016 Stanovy

Stanovy STÚ

V zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia bola prinútená zosúladiť Stanovy STÚ s novým zákonom. 
Stanovy boli prijaté na XXIV. konferencii STÚ - mimoriadnej v Martine dňa 14. mája 2016. Účinnosť nadobudli schválením na MV SR dňa 1. júla 2016.

Na stiahnutie

STANOVY