24.05.2024 Konferencia STÚ

OZNÁMENIE oprávneným klubom o konaní 46. konferencie STÚ per rollam

Výkonný výbor STÚ uznesením č. 18/2024/5a) rozhodol o zvolaní 46. konferencie STÚ spôsobom per rollam.

VV STÚ rozhodol na svojom zasadnutí dňa 11. 05. 2024 v zmysle čl. 33, bod 5 Stanov STÚ o zvolaní 46. konferencie STÚ formou per rollam.
 
Oprávnené kluby, ktoré nahlásili delegáta (náhradníkov) na zastupovanie na Konferenciách STÚ už v minulosti a chceli by urobiť zmenu na poste delegáta/náhradníkov, môžu tak urobiť vyplnením a zaslaním nového formulára „Poverenie delegáta a náhradníkov za klub“ na sekretariát STÚ (v lehote určenej Stanovami STÚ). V prípade nenahlásenia zmeny v termíne uvedenom nižšie, ostávajú v platnosti pôvodné poverenia zaslané na sekretariát STÚ v minulosti.

Upozorňujeme, že kluby ktoré mali v sezóne 2023 minimálne jedného a maximálne dvoch aktívnych členov, môžu v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ, navrhnúť spoločného delegáta na konferenciu (formulár „Poverenie na zastupovanie“ je k dispozícii na stiahnutie nižšie).


VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre hlasovania 46. konferencie STÚ spôsobom per rollam:
  1. nahlásenie delegátov 46. konferencie STÚ per rollam: do 10. 06. 2024 (14 dní pred hlasovaním)
  2. zaslanie pozvánky, návrhu programu a podkladov delegátom 46. konferencie STÚ per rollam: do 17. 06. 2024 (najneskôr 7 dní pred hlasovaním)
  3. termín hlasovania 46. konferencie STÚ spôsobom per rollam: do 27. 06. 2024 (vrátane)

Nahlásenie delegáta (náhradníkov) za klub môžete urobiť zaslaním vyplneného formulára na emailovú adresu: dobias@triathlon.sk v termíne uvedenom vyššie.

Návrh programu 46. konferencie:
1. Program 46. konferencie STÚ per rollam – schválenie
2. Výročná správa STÚ 2023 a Správa nezávislého audítora - prerokovanie
3. Aktualizácia Stanov STÚ – schválenie
4. Súťažný poriadok STÚ – schválenie
5. Disciplinárny poriadok STÚ - schválenie

 
Prílohy:
Zoznam oprávnených členov (klubov) a mandáty
Poverenie delegáta a náhradníkov za klub
Poverenie na zastupovanie (v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ)
Návrh delegáta – zástupca športovcov (v zmysle čl. 30, bod 4 Stanov STÚ)
Návrh delegáta – zástupca športových odborníkov (v zmysle čl. 30, bod 5 Stanov STÚ)

 

Na stiahnutie

Zoznam oprávnených členov (klubov) a mandáty Poverenie delegáta a náhradníkov za klub Poverenie na zastupovanie (v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ) Návrh delegáta – zástupca športovcov (v zmysle čl. 30, bod 4 Stanov STÚ) Návrh delegáta – zástupca športových odborníkov (v zmysle čl. 30, bod 5 Stanov STÚ)