04.11.2023 Kluby STÚ

Nový klub v STÚ

VV STÚ dnes schválil žiadosť o prijatie nového klubu - TRI Project Bratislava.

Názov klubu:                       TRI Project Bratislava
Štatutár (predseda) klubu:   Leonard Lendvorský
Sídlo klubu:                         Ďumbierska 13585/3C, 831 01 Bratislava
IČO:                                    55758746
Kontakt:                              Leonard Lendvorsky, 0904 188 373, leo.lendvorsky@gmail.com
Skratka klubu v STÚ:         3PRBA
ID v STÚ:                           136
Registrácia na MV:             VVS/1-900/90-67511
Úhrada poplatku:                24. 10. 2023
Noví členovia:                    Leonard Lendvorský, Linda Navara, Alexandra Štuková


.jj