Dôležitá výzva pre kluby a ich štatutárov

V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií MV SR,  si dovoľujeme upozorniť triatlonové kluby, ktoré sú členmi STÚ a poberajú verejné príspevky prostredníctvom STÚ, na povinnosť zápisu do pripravovaného registra mimovládnych neziskových organizácií

, vyplývajúcu zo zákona č. 364/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Podľa cit. zákona majú o. i. aj občianske združenia, vzniknuté do 31. decembra 2018, povinnosť oznámiť MV SR  do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutár neho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

Oznamovacie povinnosti, postup pri zápise, resp. ďalšie potrebné informácie sú dostupné priamo na stránke:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-na-oznamovacie-povinnosti-mimovladnych-organizacii-suvisiace-s-pripravou-noveho-komplexneho-registra

 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, na § 6 ods. 1 zák. č. 364/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý znie cit.:

 „(1) Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky

 a) zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f),  

b) organizačnej jednotke občianskeho združenia, organizačnej jednotke odborovej organizácie alebo organizačnej jednotke organizácie zamestnávateľov, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d).“,

z ktorého vyplýva, že v prípade neoznámenia aktuálnych údajov (názov a adresa sídla, identifikačné číslo, právna forma, aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu) nebudú triatlonovým klubom môcť byť poskytované verejné prostriedky prostredníctvom STÚ.

Zhrnutie:

V súvislosti s vyplývajúcich zo zákona č. 364/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, odkaz na link, na ktorom sa nachádzajú informácie, postup, vzory tlačív a kontakty ohľadom registra mimovládnych neziskových organizácií. https://www.minv.sk/?obcianske-zdruzenia

Pre existujúce OZ je aktuálne dôležitá nová oznamovacia povinnosť do 30.6.2019 - aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentami osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu.

Povinnosť do 31.12.2019 oznámiť aktuálne údaje o organizačných jednotkách (OJ) konajúcich vo svojom mene.

Link k lepšiemu a rýchlejšiemu spracovaniu daných povinnosti OZ voči MV SR. http://www.minv.sk/?vzory-dokumentov-a-tlaciv. Aktuálne je na ich stránke aj prezentácia a často kladené otázky súvisiace s povinnosťami podľa nového zákona, nachádzajú sa na predmetnom linku v časti „dokumenty na stiahnutie“.


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2019: 284 657 Eur

 

logo scp

BSK logo170